CONDICIONS GENERALS DE VENDA
www.balandra.cat

INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web www.balandra.cat, (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta: Xavier Veciana Armengol, amb NIF: 39686253Y, i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Carrer d’Espinach, 18, 43004 Tarragona

Telèfon de contacte: 977 22 12 38

Email de contacte: info@balandra.cat

Aquest document (així com altres documents que s’esmenten aquí) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.balandra.cat) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en aquest (d’ara endavant , Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que desenvolupa el Restaurant Balandra a través del Lloc Web comprèn:

Poden encarregar-se plats que es paguen a reemborsament quan els vagis a recollir al restaurant.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Restaurant Balandra. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través d’aquest, l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s’ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.
L’Usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).
L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.
El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Restaurant Balandra no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Restaurant Balandra declina tota responsabilitat que se’n pugui derivar, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.
L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Restaurant Balandra el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

PROCÉS DE COMPRA
Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.balandra.cat, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: ” Realitzar la comanda”
Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.
Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Restaurant Balandra ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda, que s’ha de fer sempre amb un mínim de 24h d’antelació i recollir-la al horari concertat al mateix restaurant.
Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic i, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a Restaurant Balandra utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.
L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.
Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats de Restaurant Balandra per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen a els Usuaris conforme a la política de privadesa d’aquest Lloc Web.

DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebudes per Restaurant Balandra a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o la prestació dels serveis. Així mateix, totes les comandes s’han de fer amb un mínim de 24 hores. d’antelació i seran reconfirmats amb una trucada del mateix restaurant. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Restaurant Balandra es compromet a contactar amb l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui una qüestió diferent.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.
Els mitjans de pagament acceptats seran contra-reemborsament i es duran a terme en el moment que l’usuari passi a recollir-los pel restaurant.
En tot cas, en fer clic a “Realitzar la comanda” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.
Per al pagament contra-reemborsament, l’Usuari ha de seleccionar “Contra Reemborsament” entre els mètodes de pagament al Lloc Web i continuar fins a Realitzar la comanda per passar la comanda de compra. A partir d’aquell moment, Restaurante Balandra es reserva el dret a posar-se en contacte amb l’Usuari per validar la comanda de compra amb ell. Després d’això, la comanda serà preparada i posada a disposició per a la gestió del seu enviament.
El pagament es realitzarà en el moment que l’usuari acudeixi al restaurant a recollir la comanda.

LLIURAMENT
El lliurament de les comandes es duran a terme al propi restaurant.

MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb Restaurant Balandra a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.
En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Realitzar la comanda”, té accés a l’espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
De la mateixa manera, es remet a l’Usuari consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Restaurant Balandra siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).
A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Restaurant Balandra enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l’Usuari.
L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Restaurant Balandra a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.
Igualment, tret que s’estipuli el contrari, Restaurant Balandra pot contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.

RENÚNCIA
Cap renúncia de Restaurant Balandra a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Restaurant Balandra del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les obligacions.
Cap renúncia de Restaurant Balandra a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari per escrit.

PROTECCIÓ DE DADES
La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Restaurant Balandra en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regeixen per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Restaurant Balandra i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i els tribunals espanyols.

QUEIXES I RECLAMACIONS
El Usuario puede hacer llegar a Restaurante Balandra sus quejas, reclamaciones o todo otro comentario que desee realizar a través de los datos de contacto que se facilitan al principio de estas Condiciones (Información General).
Además, Restaurante Balandra dispone de hojas oficiales de reclamación a disposición de los consumidores y usuarios, y que estos pueden solicitar a Restaurante Balandra en cualquier momento, utilizando los datos de contacto que se facilitan al principio de estas Condiciones (Información General).
Asimismo, si de la celebración de este contrato de compra entre Restaurante Balandra y el Usuario emanara una controversia, el Usuario como consumidor puede solicitar una solución extrajudicial de controversias, de acuerdo con el Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. Puede acceder a este método a través del siguiente sitio web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Este documento de Condiciones Generales de Venta ha sido creado mediante el generador de plantilla de condiciones generales de venta online el día 28/09/2023.

L’Usuari pot fer arribar a Restaurant Balandra les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).
A més, Restaurante Balandra disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Restaurante Balandra en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).
Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre Restaurant Balandra i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Aquest document de Condicions Generals de Venda ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de condicions generals de venda en línia el dia 28/09/2023.

Accepta cookies

Les cookies són importants perquè influeixen en l’experiència de navegació, ajuden a protegir la privacitat i permeten fer peticions a través del web. Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari, analitzar el trànsit del lloc web i personalitzar el contingut. Si en consentiu la instal·lació feu clic a "Accepta", si voleu rebutjar totes les cookies opcionals feu clic a "Rebutja" o configureu les preferències clicant a "Configura". Més informació a la nostra política de cookies.

Selecciona les cookies que vols acceptar